سرعت بازشدن سایت چگونه است؟
(26.66%) 4
سریع باز شد
(20%) 3
خوب باز شد
(20%) 3
کند باز شد
(6.666%) 1
بیش از1دقیقه
(26.66%) 4
بیش از2دقیقه

تعداد شرکت کنندگان : 15