سرعت بازشدن سایت چگونه است؟
(31.25%) 5
سریع باز شد
(18.75%) 3
خوب باز شد
(18.75%) 3
کند باز شد
(6.25%) 1
بیش از1دقیقه
(25%) 4
بیش از2دقیقه

تعداد شرکت کنندگان : 16